Generalforsamling 2020

 

Referat af Generalforsamling 2020


 

Referat                                                                                                                            

Borgerhusets ordinære generalforsamling 2020

  1. august 2018

Generalforsamlingen blev afholdt tidsforskudt, oprindeligt planlagt afholdt 17. marts 2020.

 

Generalforsamling blev i overensstemmelse med Vedtægterne afviklet med følgende dagsorden:

Valg af ordstyrer

Henrik Nørgaard blev valgt.

 

Valg af stemmetællere

Ingen valgt. Behov fandtes ikke.

 

Valg af referent

Henrik Nørgaard blev valgt.

 

Bestyrelsens beretning

I formandens fravær (sygemelding) aflagde næstformand Bruno Sørensen følgende bestyrelsesberetning:

 

Efter sidste års generalforsamling fordelte den nye bestyrelse en række opgaver imellem sig:

Den nyvalgte næstformand Bruno Sørensen påtog sig en nyoprettet opgave med at være depotbestyrer og dermed også den, der tager sig af at husets inventar er på sin plads.

Genvalgte kasserer Merete Sommer påtog sig opgaven med at holde styr på service og husets køkken.

Genvalgte sekretær Jørgen Mogensen tager sig af udlevering af nøglebrikker og en lang række praktiske gøremål, som følge af hans næsten daglige tilstedeværelse i Lokalhistorisk Arkiv.

Nyvalgte bestyrelsesmedlem Ib Skovlykke påtog sig opgaven med at være udstillingskoordinator

Bestyrelsen besluttede tidligt, at Borgerhuset skulle deltage ved Kulturnatten den 4. juni 2019. Deltagelsen blev i form af hyggepianist i kælderen, hvor der også udskænkedes vin til de mange besøgende. I 2020 kunne Kulturnatten ikke afholdes på grund af corona-krisen.

 

 

Bestyrelsen er meget optaget af, at de faciliteter, der er stillet til rådighed for lokalområdet, fungerer. Derfor bruges der megen tid på at holde udstyr i orden, og at husregler overholdes. Det var årsagen til, at bestyrelsen oprettede den nye funktion som depotbestyrer. Ingen forening eller bruger har sine ting i mødelokalerne. Hvis der er behov for oplagring, skal dette placeres i depotet, som alle har adgang til. Hvis denne brug ikke styres, ender det i anarki og i, at ingen føler ansvar for tilstanden. Det modvirker vi ved, at Bruno som depotbestyrer håndterer opgaven på forbilledlig vis. Dog har der på det senere været en tendens til svigtende disciplin fra brugerne. En appel om at man ”bruger” depotbestyreren lidt mere.

Bestyrelsen har den opfattelse, at hvis brugerne oplever, at faciliteterne i lokalerne er i fin stand, så omgås de tingene med omhu. Derfor er der nu skiftet borde i lokale 1 og 2. Samme lokaler er ligeledes blevet malet og udstyret med fladskærme, således at disse meget brugte lokaler vil være endnu mere indbydende.

Bestyrelsen har ingen direkte forbindelse til Sorø Kommune, når det gælder bygningsvedligeholdelse. Ikke desto mindre tillader bestyrelsen sig at mene noget desangående. Det gøres skriftligt og helt konkret ved, at Borgerhusets sekretær i sin egenskab af leder af lokalhistorisk arkiv deltager i årlige bygningssynsmøder. På fortræffelig vis fremfører han vore synspunkter om bygningens almene tilstand. 

Som forening under kultur- og fritidsområdet havde vi fremsendt to konkrete forslag til den årlige kommunale budgetbehandling i 2019.

  1. Renovering af biblioteksatriumgården
  2. Retablering af toiletter i husets østlige kælder.

 

Vi fik bevilget toiletretableringen, som er gennemført, og fastholdt det årlige tilskud.

 

Huset fik råderet over stolene fra den oprindelige rådhussal. Disse er solgt og pengene indgået på husets driftskonto.

 

Hidtil har det været årlig praksis, at borgerhusene i kommunen er mødtes med det politiske udvalg. Sådan er det ikke længere. Måske bliver der mulighed for, at bestyrelsen kan mødes med udvalget i løbet af den resterende del af 2020. Det står dog endnu hen i det uvisse!

 

 

Borgerhuset deltog i 2019 i samarbejde med lokalhistorisk arkiv og skolerne i ”Historiske dage”. Den tidligere rådhussal blev genoprettet som rådssal for de deltagende skoleklasser. Samme aktivitet var planlagt igen i år, men måtte aflyses.

 

Umiddelbart efter nytår arrangerede Borgerhuset en velbesøgt foredragsaften.

 

De foregående år har der været salg af fyrværkeri op til nytår ved Borgerhuset. Det har givet anledning til megen mismod og irritation. Ved det seneste årsskifte undgik vi til vores store tilfredshed denne aktivitet!

 

Borgerhusets bestyrelsesarbejde er sammensat - som det fremgår af denne beretning - som en blandet landhandel.

 Der er mange gode grunde til at takke bestyrelsens medlemmer for dette uegennyttige frivillige arbejde!

 

Ib Skovlykke kommenterede arbejdet som udstillingskoordinator, blandt andet om kontakt til Kristian Lorentzen, Tersløse, som har ført til en fin ophængning og skabt mulighed for kontakt til andre kunstnere, der kan være interesseret i at udstille. Det blev understreget, at også andet end malerier er velkomment som udstillingsgenstande.

 

Beretningen blev godkendt.

 

Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

Kasserer Merete Sommer fremlagde og kommenterede regnskabet for 2019, der udviste et meget tilfredsstillende overskud på kr. 25.236,75.

 

Det blev understreget, at de positive regnskabsresultater giver mulighed for gennemførelse af forskellige forbedringsinitiativer som f. eks. de nævnte moderniseringer af lokaler og toiletforhold m. v.

 

Regnskabet blev godkendt.

 

Behandling af indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag.

 

Orientering om budget for kommende regnskabsår –samt fastsættelse af kontingent

Merete Sommer fremlagde budgettet for 2020, som udviste et budgetteret underskud på 20.000 kr., primært som følge af de besluttede anskaffelser/forbedringer.

 

Budgettet blev taget til efterretning. Uændret kontingent kr. 300 blev fastsat.

 

 

Valg af:

2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år: Bruno Sørensen og Ib Skovlykke blev valgt.

 

2 bestyrelsessuppleanter for 1 år: Henrik Nørgaard og Arne Pedersen blev valgt.

 

2 revisorer for 1 år: John Christensen og Helge Christensen blev valgt.

 

1 revisorsuppleant for 1 år: Henrik Feilberg, Ventemøllevej 12, telefon 61605166, e-mail feilbergan@andorra.ad blev valgt.

 

Eventuelt

Fg. formand Bruno Sørensen takkede for valget og udtrykte tillid til, at også Borgerhuset nok skal komme ud på den anden side af corona-krisen på en god måde.

 

Meddelte, at formanden vil indkalde til konstituerende bestyrelsesmøde snarest muligt.

 

 

Henrik Nørgaard

Ordstyrer og referent

Sustainable Energy


Lorem ipsum dolor sitame adipscing eliuctus the tincun phasellu sitame sitame porta cndienum vehicula kuctor vulpuae sapien ultrics ullmorper accumsan was ehicusm trisque a mauris vehicula rutrum pretium in nulla voluparis.


Research Highlights


1. Lorem ipsum dolor sitame the adpscing.

2. Elitsmpor incdun the aliquas veniam ercation.

3. Sitame adpscing elitsmpor incdun labore.

4. Dlremgna quis ercation ullamco quisnostr.


Behavior of Nuclei


Lorem ipsum dolor sitame adipscing eliuctus the tincun phasellu sitame sitame porta cndienum vehicula kuctor vulpuae sapien ultrics ullmorper accumsan was ehicusm trisque a mauris vehicula rutrum pretium in nulla voluparis.


Research Highlights


1. Lorem ipsum dolor sitame the adpscing.

2. Elitsmpor incdun the aliquas veniam ercation.

3. Sitame adpscing elitsmpor incdun labore.

4. Dlremgna quis ercation ullamco quisnostr.


Copyright © All Rights Reserved