Love

 

Hvilke foreninger og grupper kan blive medlemmer?

Den gruppe eller forening, der ønsker at blive medlem af foreningen Dianalund Borgerhus skal:

 1.  være hjemmehørende i Sorø kommune 
 2. have en ansvarlig person over 18 år som formand eller kontaktperson 
 3. have en almen accepteret formålsparagraf

 

Godkendelse sker af Bestyrelsen efter skriftlig ansøgning Indmeldelsesblanket

 

Ordensregler

 1.  De foreninger og grupper i Sorø kommune, som er godkendt af bestyrelsen kan låne lokaler og uderummet omkring Borgerhuset.
 2. Borgerhuset må ikke anvendes til erhvervsmæssige eller private formål
 3. Aktiviteter der kan medføre støj eller lugt til gene for naboer må ikke finde sted
 4. .Rygning må finde sted på det anviste område
 5. Efter brug af lokaler herunder kantinen og køkken:

a: Borde og stole stilles på plads efter brug.

b: Borde ryddes af og vaskes med en opvredet klud om nødvendigt.

c: Gulve fejes og vaskes om nødvendigt.

d: Service sættes i opvaskemaskinen. Når denne er fuld, startes den.

e: Service må ikke fjernes fra Borgerhuset.

f: Kontroller at lys er slukket de steder, hvor det ikke slukkes automatisk (kantine, køkken, og depot).

g: Affaldsposer bæres ud i affaldscontainer.

h: Yderdøren skal være låst, når du forlader bygningen.

 

Ingen må have egne effekter i et lokale ud over den periode, hvor foreningen bruger lokalet. Sådanne effekter opbevares evt. i et skab eller hylde stillet til rådighed af bestyrelsen for foreningen Dianalund Borgerhus. 

 

Retningslinjer for afholdelse af udstillinger og events

 1. Udstillinger strækker sig typisk over 14 dage eller mere. Man kan godt udstille i lokalerne, men må være forberedt på, at andre holder møder i rummet.
 2. Rummet aflåses når det ikke benyttes.
 3. Ansvaret (herunder forsikring) for de udstillede effekter påhviler alene den udstillende.
 4. Aflåselig montre kan opstilles.
 5. Det er tilladt at låne flere lokaler ad gangen.
 6. Et lokale i stueetagen forbeholdes udstillinger og anvendes ikke til andet formål i den periode, udstillingen varer.

 

 

 

 

VEDTÆGTER for Foreningen Borgerhuset i Dianalund

 

 • 1 NAVN OG HJEMSTED

Foreningen Borgerhuset i Dianalund blev etableret den 1. november 2012, og har hjemsted i Dianalund, Sorø Kommune. Sorø Kommune stiller nærmere aftalte lokaler på Sømosevej 44, 4293 Dianalund, matr.nr. 18hq Tersløse By, Tersløse vederlagsfrit til rådighed for Foreningen Borgerhuset i Dianalund.

 

 • 2 FORMÅL

Stk 1. Borgerhuset i Dianalund stiller lokaler til rådighed for foreninger, interessegrupper og paraplyorganisationer – f.eks. sociale foreninger, politiske foreninger, religiøse foreninger, kulturelle foreninger og idrætsforeninger - med hjemsted i Sorø kommune.

Stk 2. Anvendes et tildelt lokale ikke som aftalt, kan bestyrelsen inddrage tildelingen.

Stk 3. Ledige lokaler til enkeltarrangementer kan udlånes af bestyrelsen.

Stk 4 Bestyrelsen afholder - om nødvendigt - fordelingsmøde med foreningerne.

Stk 5. Det er ikke hensigten at udlåne lokaler til private eller kommercielle formål.

Stk 6. Med henblik på at samle byens borgere og styrke fællesskabet på tværs af klubber, foreninger og organisationer kan bestyrelsen tage initiativ til events.

 

 • 3 MEDLEMMER

Stk 1. Som medlem af Foreningen Borgerhuset i Dianalund kan optages de i § 2, stk.1 nævnte foreninger og organisationer.

Stk 2. Henvendelse om medlemskab rettes til bestyrelsen. Stk 3. Ved optagelse som medlem udleveres et eksemplar af disse vedtægter samt regler for benyttelse af lokalerne.

Stk 4. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis det arbejder i modstrid med foreningens formål eller vedtægter i øvrigt.

Stk 5. Bestyrelsens beslutninger efter § 3, stk. 4 skal derefter behandles på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, hvor det ekskluderede medlem har taleret, men ikke stemmeret.

 

 • 4 GENERALFORSAMLING

Stk 1. Generalforsamlingen er Foreningen Borgerhusets øverste myndighed.

Stk 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.

Stk 3. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 4 ugers varsel ved direkte henvendelse til medlemmerne samt opslag i Borgerhuset i Dianalund.

Stk 4. Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:

Valg af ordstyrer

Valg af stemmetællere

Valg af referent

Bestyrelsens beretning

Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

Behandling af indkomne forslag

Orientering om budget for kommende regnskabsår –samt fastsættelse af kontingent

Valg af:

Formand i ulige år

2 medlemmer i lige år

2 medlemmer i ulige år

2 bestyrelsessuppleanter hvert år

2 revisorer hvert år

1 revisorsuppleant hvert år

Eventuelt

Stk 5. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Stk 6. Alene fremmødte medlemmer, der har betalt kontingent senest ved udgangen af februar måned før generalforsamlingens afholdelse, er stemme- og opstillingsberettigede.

Stk 7. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk 8. Hvert medlem(forening) har én stemme

Stk 9. En person kan kun repræsentere én forening.

Stk 10. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte.

Stk 11. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed – dog med undtagelse af §§ 8 og 9.

Stk 12. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller 1/6 af medlemmerne anmoder om det med motiveret dagsorden.

Stk 13. Anmodning om ekstraordinær generalforsamling skal sendes til formanden, som med mindst 14 dages varsel indkalder til en ekstraordinær generalforsamling senest 4 uger efter modtagelse af anmodningen, som medsendes indkaldelsen.

 

 • 5 BESTYRELSEN

Stk 1. Foreningen Borgerhuset ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges efter bestemmelserne i § 4

Stk 2. Bestyrelsen indgår en driftsaftale med Sorø Kommune om de nærmere vilkår for brug af Borgerhuset i Dianalund.

Stk 3. Bestyrelsen afholder møde mindst 4 gange årligt og varetager den daglige ledelse af Borgerhuset i Dianalund og er ansvarlig overfor generalforsamlingen samt Sorø Kommune.

Stk 4. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, sekretær og kasserer.

Stk 5. Bestyrelsen bør repræsentere et bredt udsnit af Borgerhusets medlemskreds

 

 • 6 ØKONOMI OG AKTIVITETER

Stk 1. Borgerhusets regnskabsår følger kalenderåret.

Stk 2. Driften af Borgerhuset i Dianalund tilvejebringes ved kontingenter, frivillige bidrag og offentlige tilskud – specielt fra Sorø Kommune.

Stk 3. Bestyrelsen kan ansøge om offentlige eller private aktivitetstilskud til Borgerhuset i Dianalund.

Stk 4. Foreningens midler må kun anvendes til formålet jf. § 2.

Stk 5. Borgerhuset kan ikke optage lån uden forudgående godkendelse af en generalforsamling samt Sorø Kommune. 

Stk 6. Intet medlem kan gøre krav på Borgerhusets aktiver eller dele deraf. Intet medlem hæfter for Borgerhusets udestående eller gæld

 

 • 7 TEGNINGSRET

Stk 1. Foreningen Borgerhuset i Dianalund tegnes ved underskrift af formanden – dog ved optagelse af lån af den samlede bestyrelse. 

Stk 2. Bestyrelsen kan meddele prokura.

 

 • 8 VEDTÆGTSÆNDRINGER

Stk 1. Ændringer af nærværende vedtægter kan ske på foreningens ordinære generalforsamling. 

Stk 2. For at et forslag til ændring af vedtægterne kan vedtages, kræves der at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for ændringen samt godkendelse af Sorø Kommune.

 

 • 9 OPLØSNING

Stk 1. Beslutning om opløsning af foreningen skal behandles af 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 2/3 majoritet af de fremmødte medlemmer

Stk 2. Eventuelle økonomiske midler skal efter generalforsamlingens beslutning bruges til almennyttige formål i Sorø kommune.

Anvendelse af de økonomiske midler ved en opløsning af foreningen skal endvidere godkendes af Sorø Kommune.

----------------------------------------

Således vedtaget på generalforsamling den 12.3. 2019

___________________

 

Henriette Fosgerau

Dirigent

Sustainable Energy


Lorem ipsum dolor sitame adipscing eliuctus the tincun phasellu sitame sitame porta cndienum vehicula kuctor vulpuae sapien ultrics ullmorper accumsan was ehicusm trisque a mauris vehicula rutrum pretium in nulla voluparis.


Research Highlights


1. Lorem ipsum dolor sitame the adpscing.

2. Elitsmpor incdun the aliquas veniam ercation.

3. Sitame adpscing elitsmpor incdun labore.

4. Dlremgna quis ercation ullamco quisnostr.


Behavior of Nuclei


Lorem ipsum dolor sitame adipscing eliuctus the tincun phasellu sitame sitame porta cndienum vehicula kuctor vulpuae sapien ultrics ullmorper accumsan was ehicusm trisque a mauris vehicula rutrum pretium in nulla voluparis.


Research Highlights


1. Lorem ipsum dolor sitame the adpscing.

2. Elitsmpor incdun the aliquas veniam ercation.

3. Sitame adpscing elitsmpor incdun labore.

4. Dlremgna quis ercation ullamco quisnostr.