Regler/Vedtægter

Hvilke foreninger og grupper kan blive medlemmer

Den gruppe eller forening, der ønsker at blive medlem af foreningen Dianalund Borgerhus skal:

 1. være hjemmehørende i Sorø kommune
 2. have en ansvarlig person over 18 år som formand eller kontaktperson
 3. have en almen accepteret formålsparagraf

Godkendelse sker af Bestyrelsen efter skriftlig ansøgning

Ordensregler

 1. De foreninger og grupper i Sorø kommune, som er godkendt af bestyrelsen kan låne lokaler og uderummet omkring Borgerhuset
 2. Borgerhuset må ikke anvendes til erhvervsmæssige eller private formål
 3. Aktiviteter, der kan medføre støj eller lugt til gene for naboer må ikke finde sted
 4. Rygning må finde sted på det anviste område ved cykelstativet.
 5. Efter brug af lokaler herunder kantinen og køkken:

a: Borde og stole stilles på plads efter brug

b: Borde ryddes af og vaskes med en opvredet klud om nødvendigt

c: Gulve fejes og vaskes om nødvendigt. Kost står på Handikaptoilettet i overetagen og på dametoilettet i underetagen.

d: Service sættes i opvaskemaskinen. Når denne er fuld, startes den.

e: Service må ikke fjernes fra Borgerhuset

f: Kontroller at lys er slukket de steder, hvor det ikke slukkes automatisk (kantine, køkken, toiletter og depot)

g: Affaldsposer bæres ud i affaldscontainer

h: Yderdøren skal være låst, når du forlader bygningen

 1. Ingen må have egne effekter i et lokale ud over den periode, hvor foreningen bruger lokalet. Sådanne effekter opbevares evt. i et skab eller hylde stillet til rådighed af bestyrelsen for foreningen Dianalund Borgerhus.

Retningslinjer for afholdelse af udstillinger og events

 1. Udstillinger strækker sig typisk over 14 dage eller mere. Man kan godt udstille i lokalerne, men må være forberedt på, at andre holder møder i rummet. Rummet aflåses når det ikke benyttes.
 2. Ansvaret (herunder forsikring) for de udstillede effekter påhviler alene den udstillende.
 3. Aflåselig montre kan opstilles
 4. Det er tilladt at låne flere lokaler ad gangen
 5. Et lokale i Stueetagen forbeholdes udstillinger og anvendes ikke til andet formål i den periode, udstillingen varer.

Vedtægter

VEDTÆGTER for Foreningen Borgerhuset i Dianalund:

§ 1 NAVN OG HJEMSTED

1. Foreningen Borgerhuset i Dianalund blev etableret den 1. november 2012, og har Hjemsted i Dianalund, Sorø Kommune.

2. Sorø Kommune stiller nærmere aftalte lokaler på Sømosevej 44, 4293 Dianalund, matr. nr. 18hq Tersløse By, Tersløse vederlagsfrit til rådighed for Foreningen Borgerhuset i Dianalund.

§ 2 FORMÅL

1. Borgerhuset i Dianalund stiller lokaler til rådighed for foreninger, interessegrupper og paraplyorganisationer – f.eks. sociale foreninger,  politiske foreninger, religiøse foreninger, kulturelle foreninger og idrætsforeninger – med hjemsted i Sorø Kommune.

2. Anvendes et tildelt lokale ikke som aftalt, kan bestyrelsen inddrage tildelingen.

3. Ledige lokaler til enkeltarrangementer udlånes af kalenderføreren /lokaleadministratoren i det omfang, det er muligt.

4. Det er ikke hensigten at udlåne lokaler til private eller kommercielle formål.

5. Med henblik på at samle byens borgere og styrke fællesskabet på tværs af klubber, foreninger og organisationer, tager bestyrelsen initiativ til events.

§ 3 MEDLEMMER

1. Som medlem af Foreningen Borgerhuset i Dianalund kan optages de i §2, stk.1 nævnte foreninger og organisationer.

2. Henvendelse om medlemskab rettes til bestyrelsen. Bestyrelsen afholder - om nødvendigt – fordelingsmøde med foreningerne.

3. Ved optagelse som medlem udleveres et eksemplar af disse vedtægter samt regler for benyttelse af lokalerne.

 4. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis det, efter påkrav, ikke har betalt kontingent et kalenderår.

5. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis det arbejder i modstrid med foreningens formål eller vedtægter i øvrigt.

6. Bestyrelsens beslutninger efter § 3, stk. 4 og 5 skal derefter behandles på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.

§ 4 GENERALFORSAMLING

1. Generalforsamlingen er Foreningen Borgerhusets øverste myndighed.

2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.

3. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 4 ugers varsel ved direkte henvendelse til medlemmerne samt opslag i Borgerhuset i Dianalund.

4. Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:

a. Valg af ordstyrer

b. Valg af stemmetællere

c. Valg af referent

d. Bestyrelsens beretning

e. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

f. Behandling af indkomne forslag

g. Godkendelse af budget for kommende regnskabsår – herunder

fastsættelse af kontingent

h. Valg af:

 • ·         Formand i ulige år
 • ·         2 medlemmer i lige år
 • ·         2 medlemmer i ulige år
 • ·         2 bestyrelsessuppleanter hvert år
 • ·         2 revisorer hvert år
 • ·         1 revisorsuppleant hvert år

i. Eventuelt

5. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

6. Alene fremmødte medlemmer, der har betalt kontingent senest ved udgangen af februar måned før generalforsamlingens afholdelse er stemme- og opstillingsberettigede.

7. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

8. Hvert medlem(forening) har én stemme. En person kan kun repræsentere én forening

9. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte.

10. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed – dog med undtagelse af §§ 8 og 9.

11. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller 1/6 af medlemmerne anmoder om det med motiveret dagsorden. Anmodning om ekstraordinær generalforsamling skal sendes til formanden.

§ 5 BESTYRELSEN

1. Foreningen Borgerhuset ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges efter bestemmelserne i § 4, pkt. 4.

2. Bestyrelsen indgår en driftsaftale med Sorø Kommune om de nærmere vilkår for brug af Borgerhuset i Dianalund.

3. Bestyrelsen afholder møde mindst 4 gange årligt og varetager den daglige ledelse af Borgerhuset i Dianalund og er ansvarlig overfor generalforsamlingen samt Sorø Kommune.

4. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kalenderfører/sekretær og kasserer.

5. Bestyrelsen bør repræsentere et bredt udsnit af Borgerhusets medlemskreds.

§ 6 ØKONOMI OG AKTIVITETER

1. Borgerhusets regnskabsår følger kalenderåret.

2. Driften af Borgerhuset i Dianalund tilvejebringes ved kontingenter, frivillige bidrag og offentlige tilskud – specielt fra Sorø Kommune.

3. Bestyrelsen ansøger om offentlige aktivitetstilskud til Borgerhuset i Dianalund.

4. Foreningens midler må kun anvendes til formålet jf. § 2.

5. Borgerhuset kan ikke optage lån uden forudgående godkendelse af en generalforsamling samt Sorø Kommune.

6. Intet medlem kan gøre krav på Borgerhusets aktiver eller dele deraf.

7. Intet medlem hæfter for Borgerhusets udestående eller gæld.

§ 7 TEGNINGSRET

1. Foreningen Borgerhuset i Dianalund tegnes ved underskrift af formanden – dog ved optagelse af lån af den samlede bestyrelse.

2. Bestyrelsen kan meddele prokura.

§ 8 VEDTÆGTSÆNDRINGER

 1. Ændringer af nærværende vedtægter kan ske på foreningens generalforsamling.
 2. For at et forslag til ændring af vedtægterne kan vedtages, kræves der, at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for ændringen, samt godkendelse af Sorø Kommune.

§ 9 OPLØSNING

1. Beslutning om opløsning af foreningen skal behandles af 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 2/3 majoritet af de fremmødte medlemmer samt godkendelse af Sorø Kommune.

2. Eventuelle økonomiske midler skal efter generalforsamlingens beslutning bruges til almennyttige formål i Sorø kommune.

3. Opløsningen samt anvendelse af de økonomiske midler skal endvidere godkendes af Sorø Kommune.

—————————————-

Således vedtaget på generalforsamling den 23. marts 2015.

___________________

Louise Sjøberg

Dirigent

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort.

Disse HTML koder og attributter er tilladte: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>